top of page

Od Zamościa po Lwów

Premiera książki odbędzie się 4 lipca 2020 r. (sobota) o godzinie 17 w premiera książki odbędzie się przy Pałacu Łosiów w Narolu. Serdecznie
zapraszamy.
Podczas eventu należy zachować wszelkie środki ostrożności, związane z epidemią
koronawirusa. Organizatorzy zapewnią możliwość zakupu książki bez wchodzenia do obiektu.

Pomimo trudnego czasu pandemii, już 4 lipca 2020 r. Czytelnicy – pasjonaci historii i kultury
Roztocza, Podkarpacia, Lubelszczyzny, Lwowszczyzny i dawnego województwa bełskiego
będą mogli fizycznie cieszyć się książką, opracowaną przez nasz zespół portalu
internetowego „Historia Regionu Tomaszów Lubelski-Bełz-Rawa Ruska”
Tytuł: „Od Zamościa po Lwów. Szkice historyczne i literackie”
Redakcja: Zdzisław Pizun, Aneta Siemieńska, Ryszard Gawryś
Wydawca: Stowarzyszenie Pasjonatów Ziemi Lubaczowskiej „Tegit et protegit” w Horyńcu-
Zdroju
Miejsce i rok wydanie: Horyniec-Zdrój 2020
ISBN: 978-83-957609-0-7
Format 17,5 x 25,0 cm
Oprawa: twarda
Ilość stron: 192
Aby w przedsprzedaży nabyć książkę należy dokonać przelewu na konto wydawcy (43 zł + 8
zł wysyłka): Stowarzyszenie „Tegit et protegit”, ul. Jana III Sobieskiego 6/5, 37-620
Horyniec-Zdrój, nr konta: 17 9101 1039 2002 2502 2867 0001, tytułem: Od Zamościa po
Lwów - ... egz. plus wysyłka (jeśli trzeba). Należy również poinformować redakcję na fb lub
za pomocą poczty elektronicznej – adres: historiaregionu@onet.pl o szczegółach zamówienia
(adres wysyłki lub sposób odbioru, treść dedykacji).

Fragment recenzji

Przedstawiona do recenzji praca zbiorowa pod redakcją miała pierwotny tytuł „Ponad
granicami. Historia i kultura”. Po recenzji wydawniczej uległ on modyfikacji do postaci „Od
Zamościa po Lwów. Szkice historyczne i literackie”. Nowy tytuł zdecydowanie lepiej oddaje
treść publikacji, na którą składają się: wstęp, cztery artykuły naukowe, dziewięć tekstów
dotyczących historii rodzinnych i wspomnień, trzy teksty literackie, trzy umieszczone w silva
rerum, trzy w sylwetkach a kolejne trzy w omówieniach prac związanych z regionem „między
Zamościem a Lwowem”. Całość wieńczą noty biograficzne autorów/ek, resume w języku
angielskim i ukraińskim oraz indeks osobowy […].
Konstrukcja publikacji oddaje ducha książki, poświęconej w dużej mierze Lubyczy
Królewskiej, Narolowi i okolicznym miejscowościom. W założeniu jest pozycją „do
czytania” i poznania małej ojczyzny, ale zarazem pracą spełniającą kryteria publikacji
popularnonaukowej, której wartość dodaną doceni potencjalny czytelnik.
Do ogólnych walorów książki zaliczam zarówno jej koherentność terytorialną, jak też
wartości poznawcze artykułów naukowych. Doskonałym uzupełnieniem są teksty
opublikowane w dziale „Historie rodzinne i wspomnienia”, które prezentują osobiste odczucia
i przeżycia autorów/ek. Podobnie jak artykuły, zostały one poddane wnikliwej recenzji, ale
inaczej, niż w przypadku tych pierwszych, ich przekaz nie zawsze jest obiektywny, a przez to
zgodny z aktualnym stanem wiedzy na dany temat. Uznałem, że przywilejem
wspominającego/ej jest przedstawienie takiego przekazu, jaki utrwalił się u niego/niej przez
dziesięciolecia. Pozostałe teksty zostały również poddane recenzji. W zdecydowanej
większości zostały one napisane bez zarzutu. W przypadku tekstów literackich, jakąkolwiek
ingerencję (ze zrozumiałych względów) uznałem za niewskazaną i nieuzasadnioną […].
Konkludując stwierdzam, że redaktorom udało się zestawić teksty w taki sposób, że
powstała przejrzysta a zarazem spójna struktura, której treść, moim zdaniem, zainteresuje
czytelników „od Zamościa po Lwów”.

Z recenzji dra hab. Marka Siomy, prof. UMCS

01aa.jpg
01a.jpg

                                                   Kilka słów wstępu

Historia regionalna, opisująca sprawy lokalne, bliskie terytorialnie Czytelnikowi, w ostatnim czasie budzi coraz większe zainteresowanie. Dzieje się to przede wszystkim dzięki wszechwładnemu Internetowi, gdzie użytkownicy na coraz liczniej powstających stronach i grupach internetowych przedstawiają posty z zamieszczonymi fotografiami różnego rodzaju obiektów historycznych, dzielą się swoimi uwagami, zadają pytania i dyskutują. Dużą rolę odgrywają nadal i cieszą się popularnością opracowania historyczne, których zadaniem, oprócz popularyzacji wiedzy o przeszłości, jest również jej utrwalanie. Na co dzień, na stronach i w grupach internetowych, współpracujemy z wieloma regionalistami, twórcami i pisarzami i to im udostępniliśmy łamy tej publikacji. Niektóre zawarte w niej teksty są uzupełnieniem – kontynuacją efektów artykułów zawartych w pracy Ziemia Lubycka (2017 r.), która powstała jako pokłosie konferencji naukowej z okazji odzyskania w 2016 r. przez Lubyczę Królewską prawa miejskiego.

Publikacja jest w pewnym sensie przelaniem na papier i rozszerzeniem informacji zawartych na stronie internetowej „Historia Regionu Tomaszów Lubelski–Bełz–Rawa Ruska”, którą w roku 2014 założyli redaktorzy niniejszej publikacji. Treści, ukazujące się na tej stronie, wspierane są materiałami opracowywanymi przez jej sympatyków i partnerów. Po kilku latach publikowania powstała myśl wydania opracowania zbiorowego, w skład którego weszłyby również utrzymane w „klimacie” historycznym artykuły, nadesłane przez regionalistów i miłośników Roztocza, ziemi lubaczowskiej, Zamojszczyzny czy Lwowszczyzny.

Publikacja składa się z artykułów naukowych, historii rodzinnych, wspomnień oraz opracowań literackich, dotyczących: Lubelszczyzny, Podkarpacia, Roztocza po obu stronach polsko-ukraińskiej granicy oraz staropolskiego województwa bełskiego i dawnego województwa lwowskiego. Zamieszczone zostały również prezentacje współpracujących z redakcją osób oraz omówiono niedawno wydane publikacje autorów – partnerów redakcji. Zespół redakcyjny dołożył starań, aby zaprezentowana tematyka była na tyle szeroka, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Redaktorzy starali się nie ingerować w merytoryczną treść artykułów i nie narzucać tematów prezentowanych przez poszczególnych autorów, których teksty są też pewnego rodzaju promocją działalności, prowadzonej przez nich w środowisku lokalnym. Zaprezentowane w publikacji historie rodzinne i wspomnienia są autorskimi przemyśleniami autorów i redaktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść.

W publikacji nie żałowano miejsca na ikonografię, obejmującą zarówno archiwalne, jak i współczesne zdjęcia, które uzupełniają treści pisane i dodają im atrakcyjności. Dla wielu autorów, co należy podkreślić, publikacja ta jest pierwszą próbą zmierzenia się z wypowiedzią w postaci tekstu (artykułu) w wydawnictwie zbiorowym. Nie ulega wątpliwości, że sami zapewne nie wydaliby drukiem swoich twórczych osiągnięć. Większość tekstów ma charakter bardzo osobisty i dotyczy dziejów rodzin autorów. Z takimi przewodnimi myślami oddajemy Czytelnikom w sumie prawie trzydzieści, różnych pod względem treści, tekstów, których „wspólnym mianownikiem” jest regionalizm.

Pod względem czasowym tematyka artykułów obejmuje okres od objęcia we władanie przez księcia mazowieckiego Siemowita IV w roku 1388 ziemi bełskiej aż do chwili obecnej. Tereny, których dotyczą artykuły, to ziemie o bogatej historii, niejednokrotnie boleśnie doświadczone w ostatnich kilkuset latach. Odzwierciedlają to zmieniające się granice, którymi poprzecinany przez wieki był ten region. Należy je przy tym rozpatrywać pod względem religijnym, etnicznym i kulturowym. Czasami sami sobie stawiamy granice – bariery, które trzymają nas w określonych poglądach politycznych czy światopoglądowych. Na myślących inaczej patrzymy jak na wrogów, którzy chcą nam zrobić krzywdę. A przecież każdy ma prawo mieć własne poglądy, iść swoją drogą, mieć cele, marzenia i do nich dążyć. Ma też prawo żyć w pokoju, kształcić się i rozwijać swoje pasje. Dlatego w książce nie patrzyliśmy na narodowość, wyznanie czy przynależność partyjną. Jedynym kryterium były transparentne intencje autorów odnośnie poprawności przekazu. Symbolem czasów, w jakich przyszło nam żyć, jest ruina greckokatolickiej cerkwi w Kniaziach koło Lubyczy Królewskiej. Pomimo zawirowań politycznych i planów jej zburzenia, przetrwała i swoim pięknem mogła „służyć” w głośnym, nominowanym do Oscara filmie Pawła Pawlikowskiego Zimna wojna (2018 r.). Zaprezentowana na okładce fotografia ruiny przedstawia obiekt w roku 2015, zanim jeszcze na jej terenie nastąpiły prace porządkowe oraz pewne zmiany jej wystroju wewnętrznego, które wykonane zostały na potrzeby scenografii do filmu.

Dzięki procesowi digitalizacji zbiorów archiwalnych coraz bardziej popularne stają się prywatne lub wykonywane na zlecenie badania genealogiczne. Chcemy, jako redakcja, aby osoby związane z naszym regionem miały możliwość publikacji w tym zakresie swoich osiągnięć badawczych. Jeśli nasza publikacja trafi w gusta czytelników, to wierzymy, że w tej samej lub w nieco zmienionej formie nastąpi jej kontynuacja w latach następnych. Zachęcamy do współpracy z redaktorami wszystkich, którzy mają coś do powiedzenia i chcieliby swoją wiedzą, twórczością, spostrzeżeniami i refleksjami podzielić się z innymi. Teksty, propozycje oraz uwagi prosimy kierować na nasz internetowy adres: historiaregionu@onet.pl

Niezmiernie jest nam miło, że publikację wydajemy w Horyńcu-Zdroju – prężnie rozwijającym się ośrodku sanatoryjnym i turystycznym. Szczególne miejsce w publikacji zajmują miasta powiatowe: Tomaszów Lubelski i Lubaczów, wchodzące w skład tworzącego się obecnie Euroregionu „Roztocze”, łączącego tereny dwóch województw we wschodniej Polsce, lubelskiego i podkarpackiego, z terenami po stronie Ukrainy oraz miasto Narol – słusznie określane jako „kulturalna stolica Roztocza”.

W imieniu redakcji serdecznie dziękuję autorom tekstów za nieodpłatne opracowanie i udostępnienie swoich własnych materiałów, a Adamowi Mrozowi (prezes Stowarzyszenia Pasjonatów Ziemi Lubaczowskiej „Tegit et protegit” w Horyńcu-Zdroju), Henrykowi Karwanowi (starosta tomaszowski), Zenonowi Swatkowi (starosta lubaczowski), Grzegorzowi Dominikowi (burmistrz Miasta i Gminy Narol) i Piotrowi Zubowskiemu (dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie) za obdarzenie zaufaniem naszego zespołu historyków i regionalistów oraz wsparcie naszego przedsięwzięcia. Szczególne podziękowanie składamy naszym sponsorom: Państwu Agacie i Lesławowi Kapkom (Grupa Oscar Sp. z o.o., Tomaszów Lubelski) oraz Panu Leszkowi Dmitrocy (Nadleśnictwo Tomaszów).

Zdzisław Pizun

02.jpg
2020-06-07_134540.jpg

SPIS TREŚCI

Zdzisław Pizun - Kilka słów wstępu
ARTYKUŁY NAUKOWE
Ryszard Gawryś, Zdzisław Pizun - Kpt. Stanisław Maczek w czasie wojny z bolszewikami
w 1920 r.
Aneta Siemieńska - Pałac w Lubyczy Królewskiej
Zdzisław Pizun - Miasto Potok w staropolskim województwie bełskim
Ryszard Gawryś - Jak Jan Parys z Pacanowa do Siedlisk zawędrował
HISTORIE RODZINNE I WSPOMNIENIA
Janina Szarek-Münzberg - Lwów na wygnaniu albo dźwięki starych skrzypiec. Szkice do
historii mojej narolskiej rodziny
Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz - O pewnej rodzinie kniazia lubyckiego
Elżbieta Isakiewicz - Odwiedziny
Katarzyna Noworol - Pola skrywające tajemnice
Josef Korolko - Lubycza Królewska w latach przedwojennych
Wiktor Jatkiewicz - Rodziny Juryniec i Lis z Sołtysów
Jadwiga Turczyńska - Społeczny awans Galicjanina
Ewa Lisiecka - Dworskie opowieści o rodzinie Łosiów z Adamowa
Zbigniew Śledź - Opowieść o Józku Kirszu
OPRACOWANIA LITERACKIE
Pati Maczyńska - Legendarny kącik
Karol Jańczuk - Roztoczańskie refleksje
Janina Szarek-Münzberg - Jestem
SILVA RERUM
Małgorzata Cichoń - Moja roztoczańska mapa
Jacek Bazak - Listopadowy wypad z historią w tle
Anna Rychter - Czytelnia Regionalna Książnicy Zamojskiej w Zamościu
SYLWETKI
Zdzisław Pizun - Daniel Pawłowski – sołtys z Nowosiółek
Ryszard Gawryś - Mirosław Golasiński – malarz z Siedlisk
Pati Maczyńska - Alicja Mróz – feeryczny fotograf
OMÓWIENIA WYBRANYCH PUBLIKACJI
Elżbieta Isakiewicz - Podróżnik
Teofila Milej - Tam, gdzie urodził się mój tata i dziadek
Agnieszka Krizel - Moja podróż do Zamościa
Noty biograficzne autorów
Summary
Резюме
Indeks osób

2020-06-07_134416.jpg
01bb.jpg
bottom of page